Незрівнянна Нерубайка

09.09.20 10:00

Село Нерубайка було засноване в XVII столітті. Спочатку мало назву Зарубанка, потім Рубанка, згодом Нерубайка. В 1920 році у нашому на­селеному пункті був орга­нізований ревком і ство­рено сільську раду. Ще в ті далекі часи в селі було чимало любителів полю­вання. Тож в 1926 році чо­ловіки з рушницями об'єд­налися у мисливське то­вариство. До нього увійш­ли Карпо Ілліч Тараненко, Василь Микитович Даценко, Антін Остапович Гри­ценко, Микита Савович Сліпоконь.

Фото - із Фейсбук-групи "Нерубайка"
Фото - із Фейсбук-групи "Нерубайка"
Черговим етапом розви­тку тодішньої Нерубайки було створення в 1927 ро­ці двох ТСОЗІв.

В жовтні 1929 відбулося засідання сільської ради з питання організації кол­госпу. Очолював громаду Павло Пахомович Мель­ник. В наступні десятиліт­тя головами сільської ра­ди обиралися Іван Петро­вич Панасенко, Амбросій Антонович Гриценко, Се­мен Остапович Бутенко, Гнат Григорович Товсторог, Василь Іванович Люшняк, Петро Аврамович Юренко, Анатолій Васильович Куку­рудза, і нині чинний Михай­ло Вікторович Трушев.

Станом на перше січня 1931 року в селі було коле­ктивізовано 202 двори, які входили до чотирьох колго­спів: імені Якіра, Ворошилова, Левченка та Блюхера. За досягнуті успіхи у виро­щуванні високих врожаїв зернових культур в 1939 ро­ці жителі Нерубайки були учасниками Всесоюзної сільськогосподарської ви­ставки у Москві.

Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
На фронтах війни 1941-1945 років боронили рід­ну землю 347 жителів на­шого села, з них 127 заги­нули в боях, 14 — зникли безвісти та померли в по­лоні. Двадцять два одно­сельця нагороджені орде­нами, 37 — медалями «За бойові заслуги».

Сталий економічний роз­виток села розпочався з 1925 року, коли на поле виїхав перший трактор. В 1953 році в будинках жи­телів встановлено перші радіоточки. В 1954 село повністю електрифікова­но. В 1968 було установ­лено АТС на сто номерів. Сьоме грудня 2011 року стало вже для сучасної Нерубайки по-справжньому значимою датою. Цього дня село було гази­фіковано. Організатором і активним виконавцем ці­єї важливої справи став покійний Іван Васильович Маринець. Сільчани без­межно вдячні цій людині — священику і громадсь­кому діячу за природний газ в їх домівках.

Територія Нерубайської сільської ради здавна мала окремі назви — Забара, Микоянівка, Телицівка, Даценківка, центра­льна частина, які молоде покоління й не пам'ятає. Побутували й такі назви хуторів, як Тополя, Вербо­вий, Стрільцьовий, Глибо­ка балка, Лядська, Оленичева, Базилова, Жарукова, Новосілля, Темне­нька балка.

Люди кажуть: «Є вода, є життя». Нерубайчани не від­чувають браку води, як жите­лі інших населених пунктів. На території нашого села є чоти­ри водокачки, з яких вода по­дається до споживачів, вісім річечок, дев'ять ставків і 82 криниці. «Наймолодша» вико­пана в 2002 році Олександром Бутенком. Її глибина — 32 ме­три, запас чистої води — 12 метрів. Розташована криниця на висоті 204 метри над рів­нем моря.

Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
З давніх-давен в Нерубайці було багато умільців-криничників. Так, Тарас Дани­лович Даценко викопав у селі п'ять глибоких криниць, Амбросій Антонович Гриценко, Іван Левкович Комар, Петро Пилипович Наконечний, Фе­дот Федорович Дишльовий — дві, Лукіян Артемович Линюк, Петро Минович Тимченко, Ва­силь Данилович Кукурудза, Кіндрат Васильович Бєлінсь­кий, Фокій Федотович Шепту­ха, Гнат Васильович Пилипенко, Олександр Васильович Старенко, Купріян Сафронович Пилипенко, Василь Григо­рович Тонконоженко, Іван Трифонович Пилипенко, Іван Сер­гійович Череднюк, Василь Трохимович Слюсаренко, Олек­сандр Амбросійович Грицен­ко, Мина Фокович Притула, Іван Афонович Люшняк, Оле­ксандр Григорович Самойленко, Василь Семенович Кукса, Семен Васильович Кукса, Олександр Остапович Бутенко — по одній. І я також вико­пав одну криницю. Було це у 1959 році.

Заслуговує особливої шани Микита Савович Сліпоконь, який за життя в своєму селі викопав дев'ять криниць, а де­сяту — в Монголії. Це підтвер­джували наші односельці Мина Самойленко, Трохим Нікітенко та Іван Гриценко, які брали участь у бойових діях на те­риторії цієї країни у 1945 році.

Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Біля Зеленої брами знахо­диться козацька, мисливська, або як її ще називають, Гриценкова криниця. Існує версія, що біля неї відпочивали і пили во­ду козаки Запорізького гетьма­на Івана Сірка. Старожили роз­повідали, що коли в мого діда Антона народився син Амбросій в 1911 році, то мисливці ви­пили відро медівки. Такий був тоді могорич. Пізніше батько відмічав дні народження своїх дітей біля цієї кринички, звідси й назва — Гриценкова. Особи­сто я «познайомився» з криничкою в 1953 році, а в 1957 мені біля неї вручили мислив­ський квиток. З тих пір через рік або два вичищаю джерело, прочищаю русло. Разом з си­ном і внуками встановив залі­зобетонні цебрини, накриття.

У вересні 1953 року біля мис­ливської кринички урочисто отримали мисливські квитки Петро Пилипович Наконечний та Пилип Кузьмович Новохацький, а Кіндрат Васильович Бєлінський святкував своє со­рокаріччя. На честь цієї події во­ни посадили саджанець дуба, який зараз вважається мис­ливською пам'яткою. Разом з вищезгаданими особами були присутні Карпо Ілліч Таранен­ко, Микита Савович Сліпоконь, Амбросій Антонович Гриценко, Тарас Данилович Даценко, Ан­дрій Карпович Тараненко, Гри­горій Карпович Тараненко, Мина Фокович Притула.

За метрів 20 від цієї кринички під керівництвом бригадира садоогородньої бригади Петра Миновича Тимченка наші одно­сельці Петро Пилипович Нако­нечний та Іван Комар для по­ливу городини викопали кри­ницю, обладнали її широкобетонними цебринами. Протягом десятиліть криницю ніхто не ви­чищав, вона замулилася, за­росла травою, а вода ледь- ледь пробивається на повер­хню, немов хоче сказати: «Де ж ви, старі тимурівці, або нові волонтери? Допоможіть, і я стану вам в пригоді».

Із Західної частини села ви­тікають дві річечки — Тонконо­га і Глодиця. За переказами на­ших предків річка Глодиця бра­ла початок за 1,5 кілометра від села. Там зараз росте старо­винне дерево глодиця. З дав­ніх пір біля дерева витікало джерело і утворювалоря рус­ло річки. Але понад 20 років то­му воно пересохло, а вода пробилася на поверхню землі в городі Василя Ревенка. Таким чином річка Глодиця продов­жує своє життя. Вона проті­кає біля так званої кручі Залуцької, яка дуже глибока і має крутий спуск. Через цю кручу житель нашого села Василь Семенович Кукса разом із сво­їми сусідами встановив ціка­вої конструкції піший перехід, а люди дали йому назву «БАМ».

Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Нерубайські ставки — Садо­вий, Панський, Середній, Качуровий, Фадеєвий, Хутірський, Бакумчик, Крощенків, Стрільцьовий, Нечитайленків, Друж­ба та Лісовий. Надзвичайно ці­каве і таємниче місце в нашій місцевості — Чумацька вікни­на. Біля цього потужного ви­току води пролягав чумацький шлях. Ніхто не міг вибратися живим з вікнини — ні худоба, ні людина, якщо по необереж­ності потрапляли у цю страш­ну бездну. В ній зникали навіть чумацькі вози з волами. Доро­га, по якій колись їздили і ходи­ли, до цього часу не заростає ні деревом, ні травою. Кажуть, що цей шлях усипаний сіллю і политий слізьми. Мисливці-старожили розповідали, що ні­коли не бачили тут слідів ди­ких тварин.

Та існує ще одне потужне джерело вище Панського ста­вка. Воно має назву Панська вікнина. Води із цих джерел за­безпечують життя Нерубайки і Левківки, і підживлюють річку Синюху. Ці витоки варто б взя­ти під охорону.

Найбільшого розвитку міс­цеве сільгосппідприємство досягло за часів керівницт­ва Василя Петровича Нечитайленка. На той час в кол­госпі було 4500 тисяч гек­тарів землі. Пізніше 600 ге­ктарів відійшло Торговицькому ПТУ в тій місцині, яка з давніх-давен називається Коцюба. В 70-ті роки насе­лення села складало 3750 осіб, в школі навчалося 620 учнів, діяло чотири дитячі садки. На даний час має­мо 780 осіб дорослого на­селення, 105 учнів та 20 до­шкільнят. Було створено три тракторних бригади, в яких знаходилось 55 трак­торів, з них, 20 — гусенич­них, мали повний комплект сівалок, причіпного і ґрун­тообробного інвентаря, на збиранні зернових працю­вало 10 комбайнів. Діяль­ність цього всього складно­го механізму забезпечува­ло сто вісімдесят механіза­торів, головний інженер А.В. Кукурудза та П.І. Панасенко, разом з бригадира­ми тракторних бригад Г.П. Мельником, О.Ф. Зборовським, П.С. Мамаєм та В.М. Руденком.

Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Фото - редакція сайту "Підвисоке.Інфо"
Велику трудомістку роботу по перевезенню різномані­тного сільськогосподарсь­кого вантажу та з надання послуг сільському населен­ню виконували водії автогаража, в розпорядженні яких було 40 автомобілів різних марок. Вміле керування ці­єю виробничою одиницею здійснювали свого часу до­свідчені спеціалісти В.Г. Тонконоженко та В.І. Воло­вик.

На той час важливе місце займали тваринницька та рослинницька галузі. На фермах господарства нара­ховувалося 1590 голів ВРХ, населення утримувало 258 корів, колгосп мав у наявності 11 тисяч овець, 750 свиней та 2 ти­сячі штук птиці. Ветеринар­ний догляд за тваринами здійснювали знавці своєї справи, ветлікарі Лідія Оле­ксіївна Томашевська та Іван Олексійович Сапула.

Важливими галузями сільгоспвиробництва були овочівництво та садівницт­во. Овочі та фрукти, вироще­ні нерубайчанами, користу­валися великим попитом у жителів Москви та Ленінгра­да. Незмінним замовником нашої городини, дарів садів було населення Білорусії. Весь виробничий процес по вирощенню рослин забез­печували бригадири Андрій Андрійович Майдебура, Амбросій Антонович Гриценко, Петро Максимович Тимченко, агрономи Соломія Яків­на Білик, Олександр Фіткаленко.

За сумлінну багаторічну працю наші односельці ма­ють такі високі державні на­городи: Євгенія Лук'янівна Линюк — орден Леніна, ор­ден «Знак пошани», орден «Слави» III ступеня, Василь Петрович Нечитайленко, Григорій Павлович Мельник, Петро Федорович Мосьондз, Микола Тимофійович Ратушний, Лідія Йосипі­вна Юренко, Микола Андріянович Даценко, Варка Дмитрівна Гриценко — ор­ден «Трудового Червоного Прапора», Андрій Дмитро­вич Щербина — орден «Тру­дового Червоного Прапора» і медаль «За доблес­ний труд», Пилип Степа­нович Мамай — ордени «Жовтневої революції» і «Знак пошани», Марія Ко­вбаса — ордени «Трудо­вого Червоного Прапо­ра», «Слави» І ступеня, «Знак пошани», Ганна Наконечна — ордени «Знак пошани» і'«Трудо­вої слави» III ступеня, Ку­зьма Позиченюк — орден «Трудової слави» III ступе­ня, Ніна Крупенко — ор­ден «Знак пошани» та медаль «За трудовое от- личие», Андрій Ткаченко, Галина Белінська, Василь Люшняк — ордени «Знак пошани», Степан Панасенко — медалі «За трудо­вую доблесть» і «За тру­довое отличие», Устина Ревенко, Марія Слюсаренко, Григорій Скоморох, Антон Остапчук — медалі «За трудовую доблесть», Олександр Сливко — ме­даль «За трудовое отли­чие».

Великий вклад у навчан­ня та виховання підроста­ючого покоління внесли на­ші вчителі. За особливі за­слуги на освітянській ниві були нагороджені: Володи­мир Петрович Ільченко — звання «Заслужений вчи­тель України», Олександр Амбросійович Гриценко — звання «Вчитель-методист». Як керівника військової підготовки, за зразкову підготовку молоді до служби в Збройних Си­лах мене було нагородже­но «Почетным знаком СССР». Звання «Старший вчитель» мають Тетяна Па­влівна Гриценко та Олена Василівна Кукурудза. Від­знакою «Відмінник народ­ної освіти» нагороджено подружжя Гаврилюків — Афанасій Петрович та Та­мара Вікторівна, а також вчитель географії Степан Якимович Олійніченко.

Великий і мудрий Ціцерон сказав: «Найвищою людською чеснотою вдяч­ності є щиросердечне спа­сибі». Безліч таких вдячностей заслужив наш односе­лець, лікар від Бога Микола Теофанович Лащевський, який ніколи і нікому не від­мовляв у наданні допомоги.

Народ скаже, як зав'яже. «Хочеш мати мозолі — ку­пи хату на селі». Це порів­няння добре вписується в життя-буття нашого селяни­на, працелюба. Нерубайчанами власними силами за короткий час було збудова­но двоповерхову контору колгоспу, в якій розміщуєть­ся сільська рада, поштове відділення, АТС на дві сотні телефонних номерів, примі­щення школи на 650 учнів з кабінетною системою на­вчання, лікарню з усіма до­поміжними приміщеннями, аптеку, автомайстерню, ав- тогараж, три комплексні тракторні бригади, підваль­не приміщення для збере­ження овочів. Також було збудовано два будинки на садоогородніх бригадах, центральний тік та склади для зберігання зерна, уста­новлено чотири водонапір­них башти. Збудовано при­міщення їдальні та готелю, сільську лазню, млин, олій­ню, газозаправку, дві ком­плексні тваринницькі фер­ми для утримання великої рогатої худоби, два вівчарники, ветлікарню, чотири житлових будинки. Для по­рівняння — за всі роки не­залежної України в нашому селі установлено тільки три височезні вежі мобільного зв'язку.

Фото з сайту ukrita.com
Фото з сайту ukrita.com
В результаті реформуван­ня колективних сільгосппід­приємств в селі було утворе­не приватно-сільськогосподарське підприємство «Еліт». Очолює його.наш зе­мляк Юрій Михайлович Притула. Сьогодні господарство є базовим на селі, воно ста­більно діє протягом бага­тьох років, нарощує матері­ально-технічну базу. Ю.М. Притула дбає не тільки про розвиток підприємства, а й про благоустрій підвідомчої території села. Також має­мо два фермерських госпо­дарства, вісім орендаторів та 110 одноосібників.

В Нерубайці знаходиться архітектурно-історична спо­руда — храм Покрови Пре­святої Богородиці, збудова­ний в 1800 році. Десятиліт­тями церква була зачинена. Та знайшлася людина з чу­довими організаторськими здібностями, і Богом в душі і серці. Це покійний Іван Васильович Маринець. Він до­клав багатьох зусиль, щоб в капітально відремонтова­ному храмі знову проводи­лися богослужіння. Прихожани села завжди пам'ята­тимуть благочинні справи Івана Васильовича.

У нас є багато таланови­тих умільців, які своєю пра­цею, прекрасним творінням вмілих рук радують всіх на­вколо. Наші односельчанки Валентина Карпенко, Лари­са Александрова дуже лю­блять квіти. У них вони рос­туть всюди: біля паркану, бу­динку, на городі, та ще й вмі­ло висаджені. Коли до них завітаєш, то ніби потрапля­єш у квітковий казковий рай. Вмілі вишивальниці і в'яза­льниці — Валентина Голуб, Надія Люшняк, Євдокія Волянська. Їх чудові витвори можна побачити на бага­тьох сільських та районних виставках народних уміль­ців. В одному ряду з ними — нерубайчанка Надія Сусленко. Вона має ще й чу­довий голос. В її альбомі за­писано 124 народних пісні. Всі їх знає напам'ять.

Нерубайчани славляться талановитими, працелюб­ними та співочими людьми. В селі діє Будинок культури. Очолюють його закохані в пісню, музику і танець люди Світлана Миколаївна Крощенко (директор) та Михай­ло Петрович Крощенко (ху­дожній керівник). Під їх ке­рівництвом діють різноманітні гуртки: духово народної та естрадної музики, дорослий та дитячий танцювальні колективи, гурток художнього читання. Дуже гарно декламує вірші випускниця Нерубайської школи Наталія Полковніченко. В розпоря­дженні хореографічних гуртків знаходиться добре обладнаний танцювальний зал. А в селі Станіславівці, що належить до Нерубайської сільради, вже 40 років поспіль діє народ­ний фольклорний колектив «Калина», художній керівник Оксана Ревенко.

Невід'ємною частиною життя людей на селі є по­штове відділення, яке очо­лює Лідія Чоботова. В сіль­ській та шкільній бібліоте­ках працюють Світлана Неживенко і Тетяна Блажчук. Колектив лікарняної амбу­латорії складають Алла Бакаєва, Лариса Мерзескул, Раїса Дроботун, Віктор Ша­шко, Віталіна Білик. В ап­теці працює Галина Петрі­вна Юренко.

Жінка — це прекрасна половина людства, берегиня роду. Жінкам усе вдається: виховувати дітей, порядку­вати родину, керувати колективом, ви­рішувати важливі державні питання. Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне дев'ятьом нерубайським жінкам. Це Наталія Михайлівна Пронь, Марія Гордіївна Непочата, Ма­рія Дем'янівна Ревенко, Марія Васи­лівна Шинковенко, Галина Олексан­дрівна Фіткаленко, Валентина Олек­сандрівна Пилипенко, вже покійні Олександра Григорівна Люшняк, На­талія Савустиянівна Пироженко, Ган­на Іванівна Юренко.

У 1962-1963 роках наші односельці Іван Сергійович Череднюк та Семен Григорович Цимбал вимостили кам'яну дорогу від кафе «Застава» че­рез усе село, в напрямку Підвисокого, за що заслужили велику шану нерубайчан та всіх, хто користується ре­зультатами їх праці. Пізніше при до­помозі працівників колгоспу імені Ка­рпа Маркса були засипані жорствою з місцевих кар'єрів основні вулиці Нерубайки. Потім сільські шляхи було за­асфальтовано — понад 11 кілометрів.

Наряду з іншими багатовіковими професіями почесною вважається професія будівельника. Працівники-будівничі за колгоспного устрою на селі будували житлові будинки, різні об'єкти, ремонтували помеш­кання нерубайчан. Всі вони, разом із бригадиром будівельної брига­ди Михайлом Миновичем Притулою, були бажаними гостями в од­носельців. Свого часу будівельну бригаду очолювали такі знавці своєї справи, як Григорій Дем'янович Даценко і Микола Амбросійович Гриценко.

Відійшла в історію й одна з колись багаточисельних виробничих оди­ниць — рільнича бригада. Прикла­дом в роботі був її бригадир Петро Маркович Крижанівський, який за своє життя більше часу провів на по­лях, з людьми. І всі трудівники витри­мували різноманітні погодні умови — спеку, дощі, вітри, холод.

На той час важливий об'єктом в се­лі була ремонтна комплексна діль­ниця, де виконувалися токарні, слю­сарні, газоелектрозварювальні ро­боти, а також по дереву. Тут під кері­вництвом фахівця Петра Якимовича Хаєцького працювали умільці на всі руки, дотепні, веселі, з почуттям гу­мору Григорій Павлович Пилипенко, Василь Андрійович Майдебура, Дми­тро Іванович Пилипенко та Іван Левкович Комар. Своїми «золотими» ру­ками вони виконували будь-яку ро­боту з відновлення техніки та інвен­таря, а також замовлення сільчан.

Майже 500 нерубайчан брали участь у Великій Вітчизняній війні. Повернулися додому з фронту 280. В партизанських загонах перебува­ли 14 осіб, на каторжних роботах в Німеччині — 13. Цікавий факт роз­повіла Ганна Панівна Кравченко. Її батько — Іван Петрович Панасенко, до і після війни був головою сільсь­кої ради. Коли він приїхав у Підвисоке з приводу мобілізації, мав у кишені печатку сільської ради. Її він проніс через усю війну, зберігаючи, як зі­ницю ока. А першого очільника сільської ради було обрано у квітні 1919 року. Ним був Петро Іванович Клочко.

Сьогодні нерубайчани боронять ці­лісність України в зоні проведення антитерористичної операції на Схо­ді країни. Одними з перших в АТО пе­ребували Андрій Петрович Мороз, Микола Миколайович Бовкун, Воло­димир Юрійович Бакаєв. В третю хвилю мобілізації для захисту непо­дільності нашої країни були призвані Валентин Олександрович Стойченко, Володимир Васильович Шинковен­ко, Олексій Миколайович Штанський. Проходять підготовку в навчальному центрі «Десна» Ігор Юрійович Дідур, Олександр Васильович Дроботун, Олександр Миколайович Сліпоконь.

Написав Олександр ГРИЦЕНКО для газети "Колос" у 2015 році, джерело - сайт Новоархангельської районної бібліотекиКоментарі

Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Напишіть ваш коментар
Коментар: